اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری

دانشگاه شهرکرد، ۱۱-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

لینک های مرتبط

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
انجمن جراحی دامپزشکی ایران