همایش های لنگش و آسایش گاو شیری

دومین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

۲۸-۳۱ اردیبشهت ۱۴۰۰