مقالات

قالب چکیده مقالات

عنوان: (عنوان مقاله حداکثر در ۱۶ کلمه با قلم B Nazaninpt.14 پررنگ)

نگارندگان: نام و نام خانوادگی نویسنده اول۱،*، نویسنده دوم۲، در یک یا دو سطر. از ذکر عنوان هایی چون مهندس و یا دکتر و خودداری شود(. (B Nazanin pt.12 پررنگ. مشخصات نویسندگان: نویسنده مسوول با علامت ستاره “*” مشخص شود و نویسنده ارایه دهنده مقاله با کشیدن خط زیر نام مشخص گردد.

درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشگاهیان (گروه،دانشکده و دانشگاه نویسنده اول)، سایر (نام شرکت، سازمان، کلینیک)(B Nazanin pt.12)  رایانامه (Email)  (Times New Roman 10 pt. Italic)

چکیده(Nazanin pt.14  پررنگ( در متن چکیده از ذکر جزئیات خودداری شود چکیده به شکل یک متن واحد باید دارای قسمت های هدف، طرح مطالعه، حیوانات، روش کار، نتایج، نتیجه گیری و کاربرد بالینی باشد. چکیده مقاله با قلم B Nazanin اندازه pt.12 با فاصله خطوط تکی، فاصله ۵/۳ سانتی متر از سمت راست و ۵/۳ سانتی متر از سمت چپ کاغذ، با کناره های ردیف شده نوشته شود. چکیده مقاله ۳۵۰ تا ۴۵۰ کلمه باشد.

لطفا چکیده مقالات خود را تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به آدرس ایمیل secretariat@ivsa.ir و یا info.ivsa@gmail.com ارسال نمایید.