وضعیت مقالات اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری

* پذیرش نهایی منوط به تکمیل ثبت¬نام و ارسال فیش واریزی به دبیرخانه حداکثر تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ است.

* کمیته انتشارات همایش اجازه تغییر در ساختار و چیدمان مقالات پذیرش شده را دارد.

ردیف کد مقاله عنوان وضعیت
۱ ۱۰۶۷ ارزیابی تاثیر ایجاد انگیزه، بر الگوهای حرکت (درجه­بندی حرکت و ویژگی­های گام) گاوهای شیری پذیرش- سخنرانی
۲ ۱۰۴۴ بررسی میزان جراحات بافت شاخی سم در گاوهای بدون لنگش در گاوداری­های صنعتی استان کرمانشاه پذیرش- سخنرانی
۳ ۱۰۸۷ درمان راهبردی زخم­های کف سم درگاوهای شیری مبتنی بر درخت تصمیم‌گیری پذیرش- سخنرانی
۴ ۱۱۷۹ ارزیابی رخداد جراحات عفونی سم در یک گله گاو شیری پذیرش- پوستر
۵ ۱۲۲۰ مقایسه طول سم در بین گاوهای نر و ماده یک و نیم ساله کشتارشده پذیرش- پوستر
۶ ۱۳۹۷ بررسی نشانه­های رادیولوژی گاوهای دارای لنگش مبتلا به لامینایتیس مزمن پذیرش- پوستر
۷ ۱۴۱۱ فیبروسارکوما در اندام خلفی عامل لنگش غیر عادی در یک رأس بز (گزارش موردی) پذیرش- پوستر
۸ ۱۴۱۴ ارزیابی توزیع نواحی جراحات خط سفید و ارتباط آن­ها با فصل پذیرش- پوستر
۹ ۱۴۱۶ پایداری لنگش بالینی (درجات حرکتی بالا) در گاوهای شیری پذیرش- سخنرانی
۱۰ ۱۴۱۷ ارزیابی درماتیت انگشتی به عنوان همراهی در رخداد جراحات بافت شاخی پذیرش- پوستر
۱۱ ۱۳۳۴ ارزیابی مدیریت اسکورهای حرکتی ۳ و تغییرات آن پذیرش- پوستر
۱۲ ۱۴۱۸ ضرر اقتصادی افت تولید شیر در اثر لنگش: مطالعه گله های بزرگ گاو شیری ایران پذیرش- سخنرانی