سخنرانان کلیدی

دکتر آریا بدیعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، بخش خصوصی)

استرس گرمایی و آسایش در دوره پرورش

دکتر محسن دانش مسگران (دانشگاه فردوسی مشهد)

تغذیه و آسایش متابولیکی

دکتر بابک خرمیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری

دکتر مهرداد سامی و دکتر علیرضا خندانی (شرکت سهاآگرین تک)

مروری بر سیگنال ها و بودجه بندی زمانی در جهت آسایش گاو شیری

دکتر نیما فرزانه (دانشگاه فردوسی مشهد)

اختلال در تولید مثل، پاشنه آشیل زیان اقتصادی در استرس گرمایی

پروفسور غلامرضا قربانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

تاثیرات استرس گرمایی در دوره انتقال در گاوهای شیری

دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشگاه فردوسی مشهد)

آسایش اولین قربانی استرس گرمایی

دکتر امیر عباس محی الدینی (بخش خصوصی)

پاتوفیزیولوژی جراحات بافت شاخی در استرس گرمایی

پروفسور ایرج نوروزیان (دانشگاه تهران)

درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری: افسانه قدیمی، یافته های راهبردی جدید در کنترل و پیشگیری از آن

دکتر اکبر نیک خواه (هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس)
مدیریت لنگش و آسایش گاو شیری با فن آوری های پسامدرن

پروفسور السا واسر ( دانشگاه مک گیل، کانادا)

گزینه های بهبود آسایش و رفاه در گاوهای شیری