کمیته علمی

دکتر آریا بدیعی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

 

دکتر محسن دانش مسگران

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر سیف الله دهقانی

استاد، دانشگاه شیراز

 

دکتر غلامرضا قربانی

استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دکتر علی قشقایی

استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

 

دکتر احمدرضا محمدنیا

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر ایرج نوروزیان

استاد بازنشسته دانشگاه تهران