کمیته علمی

اعضا کمیته علمی دکتر امین بیغم صادق استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد   دکتر سید حسن جارالمسجد دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز   دکتر محمد مهدی دهقان استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران   دکتر سیف الله دهقانی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز    دکتر کامران سرداری استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ادامه مطلب…